Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROSTYL.PL.

WAŻNY OD 25.05.2018

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konto Klienta - indywidualne konto zarejestrowane na stronie sklepu internetowego „Vertshop.pl”, przyspieszające proces składania zamówienia oraz umożliwiające Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego zakładane w sposób określony w pkt Regulaminu, W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.prostyl.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.prostyl.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Kręta 39, 71-052 Szczecin a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.prostyl.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.prostyl.pl, prowadzony jest przez firmę Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Kręta 39, 71-052 Szczecin wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, NIP 8513175921, REGON 321518694, adres poczty elektronicznej: sklep@prostyl.pl, numer telefonu: (+48) 512455677 (opłata jak za połączenie standardowe-wg. cennika właściwego operatora).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, lub

b) inna dowolna przeglądarka internetowa.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Kręta 39 71-052 Szczecin  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.prostyl.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Kręta 39 71-052 Szczecin może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Kręta 39 71-052 Szczecin za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Kręta 39 71-052 Szczecin.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Kręta 39 71-052 Szczecin.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Kręta 39 71-052 Szczecin,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.prostyl.pl, dokonać wyboru określonego produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Kręta 39 71-052 Szczecin Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", bądź "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia z aukcji", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10 Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

V. Dostawa

5.1. Dane osobowe

5.2. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.3. Administratorem danych osobowych jest jest Viper Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Kręta 39 71-052 Szczecin NIP 8513175921, REGON 321518694.

5.4. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.5. Dostęp do danych osobowych posiada.

5.6. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres: Viper Sp. z o.o. Kręta 39 71-052 Szczecin bądź też mailowo na adres sklep@prostyl.pl.

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się zgodnie z wolą kupującego przesyłką kurierską, dostawą do paczkomatu InPost bądź poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio:

a) przesyłka kurierska...................................................... 14,99zł,

b) przesyłka kurierska pobraniowa................................. 17,99zł,

c) paczkomaty Inpost........................................................ 9,99zł,

d) paczkomaty Inpost pobraniowa................................. 12,99zł,

e) odbiór osobisty.............................................................. 0,00zł,

f) dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu.

6.5. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia na kwotę (bez opłaty za wysyłkę) wynoszącą co najmniej 300,00zł wszystkie dostępne w sklepie formy dostawy są darmowe.

6.6. Zamówienia złożone do godziny 12:00 wysyłane są tego samego dnia roboczego (w przypadku zamówień za pobraniem oraz zamówień opłaconych). Natomiast zamówienia złożone po danej godzinie wysyłane są następnego dnia roboczego.

VI. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) korzystając z systemu płatności online Dotpay (53 sposoby płatności w jednym miejscu),

b) wykonując tradycyjny przelew na Nasz nr konta: 31 1020 4795 0000 9702 0342 5055 (PKO BP),

c) płacąc przy odbiorze (przesyłka pobraniowa).

 

VII. Wymiana towaru

8.1. Mają Państwo prawo do wymiany towaru w terminie 30 dni licząc od dnia,w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie 30 dni prawo do wymiany wygasa.

8.2. Aby skorzystać z prawa wymiany towaru, muszą Państwo poinformować firmę Viper Sp. z o.o., adres korespondencyjny: Kręta 39, 71-052 Szczecin  o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru FORMULARZA WYMIANY TOWARU, jednak nie jest to obowiązkowe. Wspomniany formularz należy wydrukować i wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Następnie gotowy dokument załącza się do przesyłki zwrotnej. Mogą Państwo również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@prostyl.pl, bądź poprzez naszą stronę internetową www.prostyl.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

8.3. Aby zachować termin do wymiany towaru, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykorzystania przysługującego Państwu prawa do wymiany towaru przed upływem terminu do wymiany towaru.

8.4. Jednorazowy koszt wymiany to 9,99zł. Zapłaty wspomnianej kwoty klient może dokonać na 3 różne sposoby:

a) dołączyć kwotę w gotówce do przesyłki,     

b) wykonać przelew na rachunek bankowy (31 1020 4795 0000 9702 0342 5055 ),     

c) zapłacić przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

8.5. Każdorazowo klient proszony jest o zadeklarowanie wybranej formy zapłaty za wymianę towaru. Klient zwolniony jest z opłaty jeśli przyczyną wymiany jest błąd leżący po stronie naszego sklepu tzn. towar uszkodzony, nie zgodny z opisem, niewłaściwy itp.

8.6. W przypadku wymiany towaru bardzo istotne jest jak najwcześniejsze przedstawienie informacji nt. produktu, na który klient wnioskuje o wymianę celem rezerwacji produktu.

8.7. W związku z otrzymaniem przez klienta rzeczy z tytułu umowy klient zobowiązuje się:

a) Odesłać lub osobiście dostarczyć zakupiony towar do firmy Viper Sp. z o.o. pod adres: Kręta 39, 71-052 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W celu ograniczenia wspomnianych kosztów proponujemy nadanie przesyłki Pocztą Polską.

c) Dostarczyć wraz z towarem dowód zakupu. Zwyczajowo dowodem zakupu jest paragon, jednakże nie posiadanie paragonu nie oznacza braku prawa do wymiany towaru. W takim przypadku klient proszony jest o dostarczenie jakiegokolwiek dowodu zakupu: potwierdzenie przelewu, nr zamówienia, korespondencji mailowej. 

d) W przypadku korzystania z formularza zamiany towaru dołączenia również tego dokumentu.

8.8. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy, jednakże tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

a) Towar nie musi posiadać oryginalnego opakowania, wówczas prosimy o dostarczenie towaru w sposób możliwie zapobiegający jego uszkodzeniu w transporcie. 

8.9. Firma Viper Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby proces wymiany towaru przebiegł jak najszybciej i w sposób dogodny dla klienta. 

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy oraz skutki odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

9.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny licząc od dnia,w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie 30 dni prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

9.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Viper Sp. z o.o., adres korespondencyjny: Kręta 39, 71-052 Szczecin o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, jednak nie jest obowiązkowe. Wspomniany formularz należy wydrukować i wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Następnie gotowy dokument załącza się do przesyłki zwrotnej. Mogą Państwo również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@prostyl.pl, bądź poprzez naszą stronę internetową www.prostyl.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.3. Zwrotu towaru można dokonać również w sposób intuicyjny poprzez zalogowanie się na konto użytkownika, z którego zostało dokonane zamówienie. Następnie poprzez przejście do odnośnika "Twoje Konto" w górnej części strony uzyskamy dostęp do panelu klienta. Wybieramy w sekcji "Zwroty Towarów"  - "Dodaj zwrot towaru". W dalszej części zostaniemy przeprowadzeni przez cały proces zwrotu towaru. 

9.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykorzystania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. W związku z otrzymaniem przez klienta rzeczy z tytułu umowy. Klient zobowiązuje się:

a) Odesłać lub osobiście dostarczyć zakupiony towar do firmy Viper Sp. z o.o. pod adres: Kręta 39, 71 -052 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W celu ograniczenia wspomnianych kosztów proponujemy nadanie przesyłki Pocztą Polską.

c) Dostarczyć wraz z towarem dowód zakupu. Zwyczajowo dowodem zakupu jest paragon, jednakże nie posiadanie paragonu nie oznacza braku prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku klient proszony jest o dostarczenie jakiegokolwiek dowodu zakupu: potwierdzenie przelewu, nr zamówienia, korespondencji mailowej. 

d) W przypadku korzystania z formularza odstąpienia od umowy dołączenia również tego dokumentu.

9.7. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy, jednakże tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

a) Towar nie musi posiadać oryginalnego opakowania, wówczas prosimy o dostarczenie towaru w sposób możliwie zapobiegający jego uszkodzeniu w transporcie. 

9.8. Zastrzegamy sobie prawo do nie odebrania przesyłek nadanych za pobraniem. 


IX. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. Firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70 - 415 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

10.2. Aby zgłosić reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu mogą Państwo skorzystać z wzoru FORMULARZA REKLAMACJI TOWARU, jednak nie jest to obowiązkowe. Wspomniany formularz należy wydrukować i wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Następnie gotowy dokument załącza się do przesyłki zwrotnej. Zgłoszenia reklamacyjne mogą Państwo kierować drogą elektroniczną na adres sklep@prostyl.pl, bądź poprzez naszą stronę internetową www.prostyl.pl. Firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70 - 415 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.3. W związku z otrzymaniem przez klienta rzeczy z tytułu umowy. Klient zobowiązuje się:

a) Odesłać lub osobiście dostarczyć zakupiony towar do  firmy Viper Sp. z o.o. pod adres: Kręta 39, 71-052 Szczecin.

b) Ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W celu ograniczenia wspomnianych kosztów proponujemy nadanie przesyłki Pocztą Polską.

c) Dostarczyć wraz z towarem dowód zakupu. Zwyczajowo dowodem zakupu jest paragon, jednakże nie posiadanie paragonu nie oznacza braku prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku klient proszony jest o dostarczenie jakiegokolwiek dowodu zakupu: potwierdzenie przelewu, nr zamówienia, korespondencji mailowej. 

d) W przypadku korzystania z formularza reklamacji towaru dołączenia również tego dokumentu.

10.4. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. Produkt nie musi posiadać oryginalnego opakowania. W takim przypadku powinien być zapakowany w sposób możliwie ograniczający potencjalne uszkodzenie w transporcie. 

10.5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wraz podaniem proponowanej przez siebie kwoty, o którą cena ma ulec obniżeniu albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.6. Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Kupującego jeśli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwej rzeczy w sposób wybrany przez Kupującego:

a) jest niemożliwe, albo

b) w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.7. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami regulaminu w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania reklamacyjnego rozstrzygamy zasadność Reklamacji, a gdyby to nie było możliwe to poinformujemy w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

10.8. W zależności od żądania reklamacyjnego Klienta, w przypadku uznania reklamacji:

a) Produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na identyczny, pozbawiony wad w rozsądnym czasie., lub

b) Produkt zostaje dostarczony ponownie do Klienta po ustaleniu kwoty obniżenia jego ceny, wraz ze zwrotem nadwyżki zapłaconej ceny przez Klienta przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem., lub

c) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10.9. W przypadku nieuznania reklamacji produkt jest dostarczany ponownie do Klienta w niezmienionym stanie.

10.10. Firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415 nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. Firmą Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70 - 415 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Kręta 39, 71-052 Szczecin, mailowo pod adres sklep@prostyl.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. Firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Prawa autorskie

12.1. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie sklepu internetowego jest firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

 

XII. Newsletter

13.1. Firma Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415 świadczy usługę drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania elektronicznego biuletynu informacyjnego, dalej zwanego „Newsletter’em”.

13.2. Celem rozsyłania newsletter’a jest przekazywanie użytkownikom (subskrybentom) informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1422). W ramach danej wiadomości przekazywane są informację na temat aktualnej oferty sklepu, promocjach, nowościach, aktualnościach.

13.3. Klient może wyrazić zgodę do otrzymywania newsletter'a za pomocą:

a) banneru widocznego w dolnej części sklepu, w białym polu należy wpisać adres mailowy, na który miała by być dostarczana informacja, po kliknięciu w przycisk "zapisz do newslettera" dany adres zostaje dołączony do bazy mailowej,

b) zaznaczenia checkboxa " w trakcie realizacji zamówienia, bądź zakładania konta na sklepie internetowym.

13.4. Zapisanie się do subskrypcji newsletter’a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

13.5. Subskrybent newsletter'a może w każdej chwili zmienić adres , na który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z subskrypcji poprzez kliknięcie zawartego w zawarty w przesyłanej informacji link „Kliknij tu, aby wypisać się z newslettera” lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: sklep@prostyl.com.

12.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania Newsletter’a bez podania przyczyny.

 

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415 a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Viper Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Al. Papieża Jana Pawła II 5/12, kod pocztowy 70-415.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel